id1; id2; id3; id4; id5, id6; id7; id8; id9; id10; id11; id12; id13 ; id14; id15; id16
>> РЕГИОНИ >> Беласица
Страница 3 от 3 << >> 
Източници на повече информация

Благоев, Т.,1927 г. Беласица. Печатница на Армейския военно-издателски фонд, С.
Бъчварова, Д., 1999 г. Петрич през вековете. Македонски научен институт-София.
Велчев, В. (отг.ред.), 1984 г. Червена книга на НР България, том 1 растения, том 2 животни, С.
Велчев, В., Сп. Тонков, 1986 г. Растителност и флора на югозападна България. –В: Фауна на югозападна България, С.
Георгиев, Г., 1993 г. Народните паркове и резерватите в България, С.
Игнатовски, П., 1968. Некоторьiе данньiе о тектонике болгарской части Беласица-планиьi и Струмешницской долиньi, Изв.Геолог.инст.
Игнатовски, П., 1974. Стил на нагънатостта на Беласишките тектонити. –В: Сп.Бълг.геолог.д-во.
Киров, К., 1934 г. Северната граница на средиземноморското климатично влияние в Балканския полуостров, Изв. Бълг. Геогр. Д-во.
Павлова Е., Д. Безлова. 2003. Защитени природни територии. София, Изд. къща при ЛТУ, 207 с.
Петров, С., 1962 г. Принос към мъховата флора на България. Мъхове от Беласица планина, Изв. Бот. И-т, БАН.
Стоянов, Н., 1921 г. Флористични материали от Беласица, Год. На СУ, С.
Христов, Х., Д. Мичев (гл.ред.), 1995 г. Енциклопедия на Пирински край, Бл. град.

Интернет адреси за Община Петрич:
www.petrich.bg
http://bulgaria.domino.bg/petrich
www.mounteq.com/

www.tova-e-bulgaria.com/Blagoevgrad/Petrich/PetrichBG

Информация за региона може да се получи и от музея в гр.Петрич:
Градски исторически музей – Петрич,
ул.”Александър Стамболийски” № 9,
тел. 0745/ 2-30-92

Партньори

Община Петрич
2850 ул. "Цар Борис III" № 24
Тел./Факс: 0745 69 112
www.petrich.bg

РИОСВ – гр.Благоевград
2700, Благоевград, ул. "Свобода" No 1
e-mail: blriosv@yahoo.com
073/88314012
Факс: 073/88 51 58
http://blriosv.hit.bg

Басейнова Дирекция Западнобеломорски район
2700 Благоевград
Бул. "Св. Димитър Солунски" 66
тел.: 073/ 889 471 03
Факс: 073/ 889 471 02
http://www.wabd.bg/bg

Проекти

ОПАЗВАНЕ НА ГЛОБАЛНО ЗНАЧИМО БИОРАЗНООБРАЗИЕ НА ПЛАНИНАТА БЕЛАСИЦА ЧРЕЗ ВЪВЛИЧАНЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В РАЗВИТИЕ НА ЕКОТУРИЗМА

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

Основните дейности по проекта включват:

Инвентаризация на туристическите ресурси - това е първата и задължителна стъпка за развитието на туризма и включва инвентаризация на природните и човешки ресурси, на съществуващата туристическа и друга инфраструктура. Подробна инвентаризация е направена за осемте подгорски села (Беласица, Коларово, Самуилово, Камена, Яворница, Ключ, Скрът и Габрене) и Петрич. Потенциалът и възможностите за развитие на екотуризъм в района на Беласица е завиден.

Усъвършенстване на човешките ресурси за устойчиво развитие и опазване на природата - ключов фактор за успеха на проекта и включват повишаване на информираността на местните общности, обучения по гостоприемство (за хората, които искат да посрещат гости), водачество и интерпретация, учебно пътуване до територии с добре развит екотуризъм в България.

Успоредно с дейностите по развитие и популяризиране на модела за екотуризъм, проектът ще включва и дейности, пряко насочени към повишаване на съпричастността на местните общности към биоразнообразието на региона и проблемите на околната среда, включително глобалното затопляне. Сред основните мероприятия са организиране на лекции и беседи, викторини и състезания, природозащитни акции, интерактивни изложби по училищата и читалищните центрове в района на Беласица.

Медийната кампания „Бъди зелен” заедно с радио Бела и Радио Благоевград включва кратки послания и практически съвети към местните хора за по-отговорно отношение към проблемите на околната среда.

Развитие на туристически услуги и инфраструктура - изключително важно е да превърнем ресурсите в услуги, така че местното население действително да има шанс да се облагодетелства от тях. За тази цел ще бъдат разработени нови туристически маршрути – 3 дълги маршрута за пешеходен и вело-туризъм (включително нови подходи към билната и част) и 9 къси маршрута (до 2 часа) в околностите на подгорските села. За пет от тези маршрути ще се разработят интерпретативни програми: „Животът на кестена”, „Цветята и пеперудите на Беласица” и др. Ще бъдат поставени множество информационни табели по разработените маршрути, а също и на главните пътните артерии.
 
Интерактивният модул „Промяна на биоразнообразието и климата” ще представя специфичната ситуация в Беласица с редица интересни информационни и интерпретативни материали. Модулът ще бъде развит като тема за интерпретация и ще бъде включен в програмите за краткосрочен и дългосрочен престой. Той ще бъде инсталиран в читалище и по този начин освен достъпен за туристите в района ще обогати и възможностите за провеждане на природозащитни занимания с децата в района.

Дейности, свързани с подобряването на енергийната ефективност на къщи за гости и обществени сгради - 20 слънчеви инсталации от тип водосъдържател-колектор за топла вода и ремонтни дейности (включително обучение на съмишленици) за подобряване на уплътнението на дограмата на моделни къщи. Тези моделни къщи за гости и обществени сгради ще бъдат специално подбрани сред най-мотивираните местни хора, които поемат ангажимент за собствено финансово участие и бъдещо прилагане на технологиите. Това ще гарантира устойчивостта на нововъведените технологии, а също така и възможността за тяхното мултиплициране и въвличане на още местни хора.

Изработване на маркетинг план - ще бъдат подготвени няколко програми за устойчив туризъм на територията на Беласица. Това ще включва минимум 5 оферти за двудневна почивка (базирана в подгорските села) и поне една програма за по-дълъг престой (от 5 до 7 дни в района). Ще бъдат публикувани карти на маршрутите, дипляни за теманичните маршрути, пътеводител за Беласица, имиджови картички, наръчник “Интересните растения на Беласица”. Маркетинг планът ще бъде популяризиран чрез организиране на опознавателно пътуване за журналистите и туроператори.

Промоция на модела за устойчив туризъм – този етап от проекта цели популяризиране на модела за устойчив туризъм сред всички заинтересовани страни и организиране на кръгла маса, на която ще се представят резултатите от проекта и пътеводителя за планината Беласица.

Анализ, оценка и извличане на научените уроци – в края на изпълнението на проекта ще бъде направен анализ на извършената работа, оценка на постигнатите резултати и обобщаване на научените уроци. Ще се изготви подробен доклад, документиращ постигнатите цели.


<< 1 2 3 >> 
أرشفة
© 2007-2009. Българска Фондация Биоразнообразие Всички права запазени