id1; id2; id3; id4; id5, id6; id7; id8; id9; id10; id11; id12; id13 ; id14; id15; id16
>> НОВИНИ

НОВ ПРИРОДЕН ПАРК В БЪЛГАРИЯ – част от Европейския зелен пояс

НОВ ПРИРОДЕН ПАРК В БЪЛГАРИЯ – част от Европейския зелен пояс

 

В България новата година започна с една чудесна новина – обявяването на най-новия природен парк „Беласица”. Министърът на околната среда и водите в последния ден преди Коледа подписа Заповедта за обявяване на Парка, която ще влезе в сила след обнародването и в Държавен вестник. Това е 11-ят природен парк в България, който се появява на бял свят след повече от 4 години усилия от страна на Българска Фондация Биоразнообразие. Събирането на цялата научна информация, срещите и консултациите с местните хора и институции, провеждането на мащабна информационна кампания, природозащитното образование и увличането на хората за развитие на еко-туризма в района са само част от дейностите на фондацията.

 

Беласица е малко позната планина, разположена в най-югозападния ъгъл на страната. Десетки години пазена (строго от бившия социалистически режим) с бодлива тел от хората, днес тя е запазила уникални растителни и животински видове. В България са разположени около 30% от площта на Беласица и това е единствената планина в страната, която може да бъде обявена за тристранна транс-гранична защитена територия между България, Гърция и Македония, което е добра възможност за устойчиво развитие въз основа на общото европейско бъдеще на региона.

Планината е климатична граница между Средиземноморския и Преходно-континенталния регион. На територията й са установени най-представителни примери за биоразнообразието в България - има над 1200 растения, което е 1/3 от флората на страната, а 102 от тях са с високо консервационно значение. Безгръбначната фауна е оригинална и изключително богата на видове. Учените все още откриват в Беласица нови видове дори за науката. Установени са 36 ендемични, 44 редки и 3 реликтни вида насекоми. Беласица дава убежище и на многожество гръбначни животни – 8 вида земноводни, 15 вида влечуги, 120 вида птици и над 50 бозайници.

 

Вековните кестенови гори на Беласица са обект на опазване не само в България, но и в Европа.

 

ЗАЩО ДА СЕ ОПАЗВА БЕЛАСИЦА?

 

·         За да се запазят естествените кестенови гори;

·         За опазване на вековни смесени гори от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) и обикновен кестен (Castanea sativa Mill.);

·         Заради естествените чинарови хабитати;

·         Защото пази застрашени от изчезване растителни и животински видове – албански крем (Lilium albanicum Grsb.), обикновен тис (Taxus baccata L.), бодливолистен джел (Ilex aquifolium L.), карстова люцерна (Medicago carstiensis Jacq. ssp. belassitzae Koz.) и др.;

·         За да могат да се развиват екотуризма и устойчивите традиционни местни ползвания от планината;

·         За да се стимулира екстензивно пасищно животновъдство в безлесната зона;

·         За да се развива многофункционално горско стопанство;

·         За транс-гранично сътрудничество за устойчиво развитие на региона.

 

Надяваме се, че новият природен парк (с площ 11,700 ха), който е част от Балканския Зелен пояс и мрежата НАТУРА 2000 ще гарантира по-нататъшното запазване на природните дадености на планината, но ще осигури и нови възможности за устойчиво развитие за местните общности.

أرشفة
© 2007-2009. Българска Фондация Биоразнообразие Всички права запазени